Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Pálava je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky Správy CHKO Pálava, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Pálava.

Na základě vyhodnocení přírodních hodnot a vlastností území a na základě historického a kulturního vývoje sídel a oblasti bylo území CHKO Pálava rozčleněno do jednotlivých oblastí krajinného rázu. V těchto oblastech jsou pak blíže určeny nadřazené krajinné celky a základní krajinné celky. Výsledkem takového vyhodnocení je stanovení základních objemových regulativů sídel a tvaroslovných regulativů staveb, při jejich uplatňování nebude rozvoj sídel či nové zástavby negativně působit na krajinný ráz.

Na základě stanovených objemových regulativů u nových staveb se posuzuje především

  • výšková hladina stavby, zda je respektována okolní zástavba
  • měřítko prostoru a urbanistická struktura, zda je respektován historický vývoj sídla
  • umístění nové stavby, stavby na pozemcích okraje sídel musí být umístěny tak, aby nezastavěná část pozemku byla vně sídla
  • uliční čáru u historicky sevřené zástavby, zda je dodržena historická stopa sídla
  • charakter střech, pro obytné a rekreační stavby jsou závazné sedlové střechy (s valbou, polovalbou) se sklonem 35º max. 50º

Na základě stanovených tvaroslovných regulativů se u staveb posuzuje

  • užití balkonů a lodžií, v historických jádrech sídel jsou nepřípustné
  • užití vikýřů k prosvětlení podkroví, z veřejných prostorů nesmí tvořit vystupující podlaží, střešní lodžie
  • vstupní schodiště, v centrálních zónách není přípustné předsunuté lehké schodiště bez podstupnic.

Vyhodnocení krajinného rázu CHKO Pálava je k dispozici na Správě CHKO Pálava a na všech obecních úřadech obcí na území CHKO Pálava.

Ke stažení

Preventivní hodnocení krajinného rázu (aktualizovaná verze 2021)

Mapová aplikace (zonace CHKO)