• chráněno od 27. 9. 1990
  • rozloha 62 ha
  • 160–162 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Na území dnešní NPP se nacházel mokřad, jehož území bylo v roce 1975 v rámci kompenzačních opatření při regulaci řeky Dyje revitalizováno tak, aby vyhovovalo potřebám ochrany přírody. Byl vybudován přívodní a odtokový kanál, výpustné stavítko a byl zde zaveden režim vyhovující mokřadní fauně a floře. Rezervaci tvoří rákosiny, vegetace vysokých ostřic a porosty měkkého luhu.

Roste tady například bledule letní, bublinatka obecná či žebratka bahenní. Vyskytuje se zde řada chráněných obojživelníků, jako je blatnice skvrnitá, čolek dunajský i obecný, skokani ostronosý, krátkonohý, štíhlý a zelený, rosnička zelená, kuňka ohnivá, ropucha obecná i zelená. Ve vodě žije pijavka lékařská (jde o její nejvýznamnější lokalitu v Česku) a svinutec tenký. Území NPP je významným hnízdištěm vodních a na porosty rákosin a vysokých ostřic vázaných ptáků. Na jarním a podzimním tahu se zde zastavují ptáci patřící do podřádu bahňáků, kteří zde nalézají ideální odpočinkové a potravní stanoviště. Pozorovat zde můžete například bukáčka malého, bekasinu otavní, čírku modrou, kvakoše nočního, ledňáčka říčního, chřástaly malého, kropenatého, polního a vodního, rákosníka velkého, slavíka modráčka, sýkořici vousatou, vodouše rudonohého, volavku červenou, bílou i stříbřitou

Jak o rezervaci pečujeme?

Klíčové je udržení vhodného vodního režimu, které komplikuje mimo jiné zazemňování kanálů a bobři stavějící si hráze. Ty musí být zprůtočňovány, v roce 2019 proběhlo velké odbahnění mokřadu. Pravidelné letní snižování hladiny odkrývá břehy, na nichž pak mohou hnízdit bahňáci. Při návštěve můžete využít ptačí pozorovatelnu.

Další informace

plán péče

DRÚSOP

NPP Pastvisko u Lednice.
NPP Pastvisko u Lednice.
Pijavka lékařská.
Bledule letní.
Čolek dunajský.
Rosnička zelená.