• chráněno od 1. 1. 1987
  • rozloha 1,14 ha
  • 243–268 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Anenský vrch je ostrůvkem přírody v moři zemědělské krajiny, byť i tady se dříve hospodařilo – důkazem jsou terasy na záadním svahu. Předmětem ochrany jsou stepní lada s roztroušenými křovinami.

Spolu se sousedním Růžovým kopcem stojí Anenský vrch trochu stranou zájmu veřejnosti. Nevede k němu turistická trasa, stojí uprostřed polí a vinohradů, nevysoký, neveliký... Přesto je vegetace Anenského vrchu pěknou ukázkou „světovosti“ Pálavy. Když zaměříte svůj zrak k zemi, uvidíte kytky, které zaujmou kromě svého vzhledu i jmény. Najít můžeme řebříček panonský, roste tu čilimník rakouský, bílojetel německý, čilimník řezenský či dokonce strdivka sedmihradská. Panonie je historické území, zahrnující části Maďarska a Rakouska, název čilimníku odkazuje na město Řezno v Bavorsku a pojem Sedmihradsko možná mnoha lidem nic moc neřekne, ale jiný název pro tutéž oblast – Transylvánie – jistě správně nasměruje nejen milovníky hororů. 

Pro Pálavu je tohle „mísení kultur“ typické a má lví podíl na jejím druhovém bohatství. Území se totiž rozkládá na rozhraní několika biogeografických oblastí. Kromě běžných druhů střední Evropy sem početně zasahují právě panonské prvky, a ač se to nezdá, i druhy Karpat zde mají své místo – Pálava je nejzápadnější výspou tohoto pohoří. Kromě toho sem Uherskou nížinou pronikají i druhy z dalekého Černomoří a podmínky podobné své domovině tu nacházejí i druhy středomořské. Botanické průzkumy zaznamenaly na Anenském vrchu celkem 130 druhů vyšších rostlin (na zhruba hektar rozlohy to zas tak slabé není), z druhů chráněných zákonem se zde vyskytují kosatec nízký, hvězdnice chlumní nebo třeba třemdava bílá.

Jako ostrov uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny slouží Anenský vrch jako útočiště pro mnoho druhů živočichů – za všechny zmiňme ptáky hnízdící v křovinách, mezi nimiž patří k nejvýznamnějším ťuhýk obecný nebo pěnice vlašská. Z bezobratlých tady narazíte třeba na kudlanky nábožené, čmeláky, majky, zlatohlávka huňatého nebo oba naše otakárky.

Jak o rezervaci pečujeme?

Na území přírodní památky se provádí pastva ovcí a koz, sečení, vyřezávání dřevin, likvidace invazních a nežádoucích (ruderálních) druhů.

Další informace

plán péče

DRÚSOP

Anenský vrch.
Hvězdnice chlumní.
Zlatohlávek huňatý.
Kudlanka nábožná.
Otakárek ovocný.