Dřínové i sprašové doubravy a dubohabřiny se z podstatné části nachází v Milovickém lese v oborách Lesního závodu Židlochovice. Přítomnost velkého množství zvěře v oborách se přirozeně odráží i na stavu vegetace a lesních porostů (na mnoha místech došlo k degradaci bylinného i keřového patra, v místech, kde se zvěř zdržuje, působí problémy také velké množství dusíku, pocházejícího z trusu a moči zvěře). Nicméně existence obor má i své kladné stránky. Lesní hospodaření v oborách se totiž poněkud liší od hospodaření v obyčejných lesních porostech.

Lesy v oborách jsou řidší a světlejší, v porostech se cíleně vytváří drobné světlinky pro zvěř. Tohle všechno vyhovuje celé řadě druhů hmyzu vázaného svým vývojem na živé či mrtvé dřevo, např. tesařík obrovský, roháč obecný, řada krasců (Buprestidae). Také stálý přísun trusu láká mnoho dnes už vzácných druhů koprofágního hmyzu, z nich je možné jmenovat např. chrobáka vrubounovitého či chrobáka pečlivého, kteří v Milovické a Bulharské oboře dosahují nejvyšších počtů v rámci celé ČR. Hojné jsou v Milovickém lese i oba druhy krajníků – krajník hnědý a kovově zelený krajník pižmový. Mezi typické hnízdící ptáky této oblasti patří lejsek bělokrký, žluva hajní, pěnkava obecná a strakapoud prostřední. Rovněž se zde ustálila neobyčejně silná populace některých dravých ptáků, v prvé řadě káně lesní, jestřába lesního a včelojeda lesního.

chrobák jarní

chrobák jarní

roháč obecný

roháč obecný

lejnožrout Onthophagus illyricus

lejnožrout Onthophagus illyricus

tesařík obrovský

tesařík obrovský